Vytyčování staveb

Pod pojmem vytyčení stavby je myšleno vyznačení její polohy, popř. výšky v terénu. Obvykle se vytyčují lomové body (rohy stavby) daného objektu, které se vyznačí vhodnou značkou – dle povahy terénu nejčastěji dřevěný kolík, železná trubka, hřeb apod. Při vytyčování výškových úrovní se buď dle domluvy na stávající objekt vyznačí čára o dané výšce sloužící jako výškový fix nebo se do dané výškové úrovně rovnou srovná značka (kolík, trubka…). Vytyčení by mělo být vždy provedeno dle platné projektové dokumentace (!), ta je citována ve vytyčovacím protokolu – dokumentaci o provedeném vytyčení, jejíž nedílnou součástí je i vytyčovací výkres. Celou dokumentaci je zpravidla třeba předložit při kolaudaci stavby.

Nejčastějšími aplikacemi jsou:

  • Vytyčení rodinného domu či jiné jednoduché stavby

 

geodet - kolín - vytyčování staveb - dům - stavební lavičky - základyPři tomto úkolu se nejčastěji kolíky do rostlého terénu vyznačí poloha lomových bodů pro výkop základů. Tyto značky jsou ale během výkopu zničeny, proto je pro přesné založení stavby třeba vytyčení buď zopakovat, nebo provést zajištění vytyčených lomových bodů stavby na tzv. stavební lavičky. Ty se umístí vhodně po obvodu stavby tak, aby nepřekážely a zároveň na ně bylo možné hřebem vyznačit (zajistit) spojnici dvou sousedících lomových bodů. Natažená šňůra mezi těmito hřeby pak představuje zpravidla vnější hranu zdiva objektu (viz obrázky níže). V rovném nebo mírně svažitém terénu je možné lavičky jednotně srovnat do určité výškové úrovně (±0,000m stavby), natažená šňůra pak reprezentuje i správnou výšku pro založení.

 

  • Plošné vytyčení stavebních objektů v investiční výstavbě

 

geodet - kolín - vytyčování staveb - aquapark kolínVytyčení různých stavebních objektů tvořících rozsáhlou stavbu se provádí v zásadě opakovaně, konkrétní požadavky se domlouvají se zástupcem objednatele individuálně. Při opakovaném vytyčování je velmi důležité na začátku stavby vybudovat stabilní prostorovou vytyčovací síť stavby, která v průběhu stavby nebude ohrožena stavební činností a svými parametry vyhoví požadavkům na přesnost opakovaného vytyčování.

 

 
 
 
 
  • Vytyčení liniových staveb v investiční výstavbě

Liniovými stavbami se rozumí pozemní komunikace, železnice, chodníky atd., ale i různé inženýrské sítě jako je kanalizace, vodovod, plynovod a další. Zpravidla se vytyčuje osa trasy, ale i další prvky dle požadavků objednatele.