Geodetické služby

Geometrické plány

Rádi pro Vás vyhotovíme geometrické plány:

 • rozdělení pozemku,
 • vyznačení nebo změnu obvodu budovy,
 • změnu hranice pozemku,
 • vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku,
 • určení hranic pozemků při pozemkových úpravách,
 • doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem,
 • opravu geometrického a polohového určení nemovitosti,
 • upřesnění nebo rekonstrukci údajů o parcele podle přídělového řízení,
 • průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků,
 • průběh hranice určené soudem,
 • změnu hranice katastrálního území.

Problematika tvorby a využití geometrických plánů i vytyčování hranic pozemků je poměrně složitá, proto jsme pro vás připravili samostatné webové stránky na adrese geodet-katastr.cz, kde se této oblasti podrobně věnujeme. Dozvíte se zde, v jaké situaci budete geometrický plán potřebovat a jak jej použít.

Rovněž zde získáte potřebné informace o vytyčení hranic pozemků, jednotlivých krocích a dalších možnostech.

Dále zde najdete odkazy na stažení potřebných formulářů pro zápis práv do KN a mnoho dalších užitečných informací.

Životní situace, při kterých budete geometrický plán potřebovat:

Kolaudace, žádost o přidělení čísla popisného

Geometrický plán přiložíte k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, resp. žádosti o přidělení čísla popisného. Poté bude možno předmětnou stavbu zapsat do KN.

Rozdělení nebo oddělení části pozemku

Geometrický plán bude sloužit jako technický podklad pro sepsání smlouvy, na jejímž základě budou zapsána do KN práva k nemovitosti.

Nesrovnalosti v katastru nemovitostí

Geometrický plán bude sloužit jako podklad pro zpřesnění či opravu průběhu vlastnických hranic, nebo pro vyznačení chybějící budovy (její části).

Vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku

Geometrický plán poskytne technický podklad pro sepsání smlouvy, na jejímž základě budou zapsána do KN věcná práva odpovídající věcnému břemeni.

Doplnění evidence KN o pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem

Geometrický plán je zde použit jako příloha, kterou vložíte při vyplňování žádosti o doplnění katastru nemovitostí.

Legalizace stavby, která není evidována v KN

Geometrický plán spolu s pasportem stavby se dokládá v případě, že se nedochovala žádná dokumentace. Máte-li kolaudační souhlas, lze stavbu s GP dodatečně zapsat.