Geodetické služby

Mapové podklady pro projektanta

Polohopisné a výškopisné zaměření má za úkol zmapovat území zájmu za účelem vytvoření obrazu skutečnosti. Mapový podklad informuje projektanta o charakteru území, kde je plánována výstavba nebo jiné úpravy.

Mapový podklad standardně vyhotovíme v digitálním tvaru v obvyklých formátech dat .DXF, .DWG nebo .DGN a to buď ve verzi 2D, kdy výsledný výkres nese pouze informace v rovině a výškopisná složka je prezentována pomocí výškových kót nebo vrstevnic nebo 3D, kdy všechny objekty vektorové kresby nesou kromě informace o poloze i informaci o výšce (vhodné při zobrazování objektů prostorového charakteru). Velmi důležitou součástí výkresů je doplnění hranic pozemků dle evidence v KN. Struktura výkresu je přehledně rozčleněna do vrstev (hladin). Samozřejmostí je georeference výkresů do závazných souřadnicových systémů S-JTSK a Bpv.

Předávaná dokumentace:

Digitálně

Digitálně na CD obsahuje kromě již zmíněného výkresu i technickou zprávu o provedené práci, seznam souřadnic zaměřených bodů a dle domluvy fotodokumentaci, či popis vrstev výkresu v tabulce.

Analogově

Analogově (na papíře) se objednateli předává dle potřeby výkres spolu s technickou zprávou ve smluveném počtu vyhotovení.

Účelové mapování, základní mapy podniků, závodů, sídlišť a dálnic

Účelové mapy vyhotovené na podkladě měření polohopisu a výškopisu tematického obsahu s převzetím obsahu katastrální mapy a jiných využitelných mapových podkladů. Vyhotovují se za účelem správy území, přípravy a projektování staveb, terénních úprav.

Můžeme vám nabídnout nejen kompletní dodávku této služby, ale i následnou průběžnou správu (aktualizaci) díla fungující na principu geografického informačního systému (GIS) včetně dodávky příslušného softwaru (MISYS od firmy Gepro). Takto spravujeme například systém GENEREL pro společnost  Lučební závody Draslovka a. s.