Geodetické služby

Digitální model terénu (DMT)

DMT vytváříme v programu ATLAS dle provedeného polohopisného a výškopisného zaměření.

Z vytvořeného DMT je možné:

  • Spočítat kubaturu (objem) libovolného výkopu, deponie či jiného útvaru
  • Vytvářet a zobrazovat řezy modelem – vhodné pro projekci především liniových staveb

Výsledný produkt vám můžeme poskytnout v několika podobách. Jedná se především o prezentaci samotného DMT formou trojúhelníkové nebo obdélníkové sítě ve formátu 3D DXF (drátový model). Model terénu lze dále graficky zvýraznit jednak vrstevnicemi (tyto lze rovněž exportovat do formátu 3D DXF v příslušných výškových hladinách), barevnou hypsometrií, osvícením pod určitým úhlem, barevně odlišit sklony. Takto zvýrazněný rastr je možné exportovat do formátu .BMP. Informace o umístění rastru (georeference) jsou uloženy v souborech typu .ROH, .RUS nebo .BPW. Rastr je tedy možné otevřít spolu s drátovým modelem terénu, popř. s polohopisným výkresem v aplikaci CAD a v prostoru 3D dále pracovat.

Digitální modely terénu velkého území pro aplikace GIS (km2) lze pokrýt leteckým ortofoto snímkem, který je vymodelován dle skutečného tvaru terénu.