Geodetické služby

Geodetická dokumentace skutečného provedení (GDSPS)

Požadavek stavebního úřadu na předložení dokumentace skutečného provedení stavby s oznámením o užívání stavby,  popřípadě se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu vychází z ustanovení v § 121 odst.1 Stavebního zákona:

 „Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s oznámením o užívání stavby podle §120 odst. 1, popřípadě se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci. Jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, předloží dokumentaci skutečného provedení stavby vždy.Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, doloží stavebník též vyhotovení geometrického plánu na tuto stavbu.“

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby je zpracována na základě zaměření předmětných objektů geodetickými metodami. Výsledkem činnosti je výkres, kde jsou zobrazeny tvary objektů dle skutečného zaměření včetně uvedení skutečných rozměrů a seznam souřadnic zaměřených bodů zpravidla v závazných referenčních souřadnicových systémech S-JTSK a Bpv. Spolu s výkresem se vyhotoví technická zpráva o provedené práci.