Geodetické služby

Pasport stavby

V každodenní praxi často nastává situace, kdy se zjistí, že předmětná budova dosud není evidována v katastru nemovitostí, je třeba ji zapsat, ale neexistuje potřebná dokumentace skutečného provedení stavby nebo jiné doklady, z nichž by bylo možné zajistit účel, pro který byla stavba povolena.

V takovém případě je vlastník povinen dokumentaci pořídit a předložit stavebnímu úřadu. Výše uvedené je v souladu s ustanovením § 125 odst. 2, 3 a 4 stavebního zákona.

Zjednodušená dokumentace skutečného provedení stavby – PASPORT STAVBY nahrazuje zmíněnou chybějící dokumentaci a vyhotovuje se dodatečně na základě zjištěné skutečnosti s náležitostmi dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Pokud daná stavba splňuje parametry pro evidenci v katastru nemovitostí, je nutné pro její zápis katastrálnímu úřadu předložit kromě výše uvedené, stavebním úřadem ověřené dokumentace, i geometrický plán na vyznačení budovy.

Zpracování pasportu stavby i vyhotovení geometrického plánu vám rádi poskytneme. V praxi je možné zaměření pro oba úkony provést zároveň, a tedy výrazně snížit finanční náklady!

Jak probíhá pasportizace stavby?

Pro pasportizaci stavby je třeba objekt zaměřit geodetickými metodami a to jak zvenku, tak vnitřní dispozice.
Následně se z měřených dat vyhotoví výkresová dokumentace i její textová část

Co vše obsahuje pasport stavby?

Obsah pasportu stavby je dán vyhláškou o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. v příloze č. 14, bod 2. Pasport stavby musí obsahovat průvodní a souhrnnou technickou zprávu, zjednodušený situační náčrt a zjednodušenou výkresovou dokumentaci spolu s půdorysy všech podlaží, řezů a pohledů. 

Výkresy pasportu stavby musí být zpracovány v rozsahu a podrobnostech odpovídajícímu druhu a účelu stavby s popisem způsobu užívání všech prostorů a místností.