Životní situace

V životě pravděpodobně nastanou situace, kdy budete potřebovat služby geodeta. Zde najdete nejčastější situace, ve kterých se bez geodetických, případně i dalších navazujících služeb, neobejdete. Mnohdy lze služby vzájemně vhodně kombinovat a tím docílit zajímavých slev. Nevájete se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme!
 
 
 

 

 

Fotogalerie: Životní situace

__________________________________________________________________________________________________________________________________geodet - kolín - vytyčení domu - zaměření domu - geometrický plán - kolaudace

Stavím dům nebo jinou stavbu

Během realizace stavby rodinného domu a nebo jiné stavby budete bezpochyby služby geodeta potřebovat, a to hned v několika etapách. Chcete ušetřit? Objednejte si u nás více služeb, které byste si jinak objednali odděleně. Umožníte nám snížit celkové náklady a my Vám naoplátku budeme moci poskytnout zajímavou slevu!
 

1. etapa - mám pozemek pro stavbu, zadávám tvorbu projektu

Součástí projektové dokumentace je i situační výkres s polohovým i výškovým umístěním stavby ve vztahu k hranicím pozemku a okolním objektům. Jako podklad pro naprojektování situačního výkresu je velmi vhodné provést polohopisné a výškopisné zaměření pozemku a blízkého okolí. Čím více informací dostane projektant k dispozici, tím bude výsledný projekt lépe propracovaný! Jsou-li hranice pozemku v terénu neznatelné, je vhodné je v této etapě vytyčit. I případě, že daný pozemek je oplocený, doporučujeme Vám kontrolu polohy jeho oplocení. Předejdete tím případným nepříjemným sporům v budoucnosti!
 

TIP: Objednejte si u nás geodetické služby pro celou stavbu, výrazně ušetříte!

 

2. etapa - projekt je zpracován, stavbu je třeba vytyčit

Vytyčení stavby by měl vždy provést úředně oprávněný zeměměřický inženýr (ÚOZI). Ten odpovídá za to, že vytyčení bylo provedeno dle platné projektové dokumentace a umístění stavby zejména ve vztahu k hranicím pozemku a okolním objektům odpovídá údajům uvedeným v projektové dokumentaci. O provedeném vytyčení se vyhotoví vytyčovací protokol, který je vyžadován při kolaudaci
Odborné vytyčení stavby je velmi důležitý první krok pro bezproblémový průběh celé stavby. Vytyčením stavby svépomocí si můžete zadělat na velké problémy se sousedy a stavebním úřadem!
 
Pro vytyčení stavby od Vás budeme potřebovat:
  • Situační výkres stavby a výkres základů nebo 1. nadzemního podlaží platné projektové dokumentace a to nejlépe v digitální podobě (případně si vystačíme i s kopií dokumentace na papíře).
  • Součinnost se stavebníkem. Ten nejlépe ví, na co je zvyklý a co mu vyhovuje. Naším cílem je, abychom Vám co nejlépe vyhověli!
Zde se můžete podívat, jak probíhá proces samotného vytyčení stavby.
 

3.etapa - stavba je již skoro dokončena, připravujeme kolaudaci

Ke kolaudaci stavby je nezbytně nutné doložit geometrický plán na vyznačení budovy. Za tímto účelem je třeba stavbu zaměřit. Měření nemusí být nutně provedeno až před dokončením stavby, musí však být jednoznačně zřejmý půdorysný průmět zdiva, který se již nebude měnit. !TIP! Nechte nás stavbu zaměřit ještě předtím, než začnete budovat střechu. V určitých případech nám umožníte použít pro zaměření metodu GPS a tím snížit náklady na zaměření! Měření, i následné zpracování plánu musí být provedeno v souladu s předpisy, za což odpovídá úředně oprávněný zeměměřický inženýr (ÚOZI), který plán ověřuje.
Jakmile je stavba zkolaudována, je možné ji zapsat do katastru nemovitostí. K tomu bude třeba geometrický plán spolu s kolaudačním rozhodnutím.
O procesu kolaudace stavby z pohledu geodetických služeb se detailně dočtete na stránkách věnovaných problematice katastru nemovitostí.
 
        
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Chci rozdělit  pozemek (oddělit část pozemku)

geodet - kolín - rozdělení pozemku - geometrický plánZa účelem rozdělení pozemku je třeba vyhotovit geometrický plán (GP), jako technický podklad pro zápis práv do katastru nemovitostí. GP je neoddělitelnou přílohou smlouvy (darovací, směnná, kupní), na základě které má být proveden zápis práv do katastru nemovitostí. Další nutnou přílohou je souhlas stavebního úřadu s dělením pozemku. Proto je vhodné, dříve než vyhotovíme geometrický plán, konzultovat Váš záměr s územně příslušným stavebním úřadem. Stavební úřad mimo jiné přezkoumá, zda bude k dělenému pozemku zachován přístup.
Pozemek je možné rozdělit buď dle konkrétního požadavku „odkud kam“ má nová hranice procházet, nebo na základě požadavku na konkrétní výměru jednotlivých dílů, kdy je naopak průběh nové hranice vypočten.
 
Podrobně je postup pro rozdělení pozemku v krocích popsán zde: 
 

TIP: Nevíte si rady se sepsáním smlouvy? Obraťte se na nás!

 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Potřebuji vytyčit nebo zkontrolovat hranici pozemku

Vytyčení hranice pozemku je činnost, při které je na zemský povrch vyznačena hranice pozemku tak, jak je evidována v katastru nemovitostí.

geodet - kolín -  vytyčování hranic pozemků - vyměřování parcel - spor o hraniciNejčastějším důvodem pro vytyčení hranice pozemku je její neznatelný průběh v terénu, ale i pochybnost o poloze oplocení. Velmi doporučujeme zejména kontrolu polohy oplocení pozemku, který se chystáte koupit, ještě před jeho nabytím!

Náležitosti pro vytyčení hranice pozemku jsou stanoveny katastrální vyhláškou.

!DŮLEŽITÉ! Na základě provedeného vytyčení hranice pozemku se nemění právní vztahy k pozemkům!

 

Podrobné informace o vytyčování hranic pozemku a dalších souvisejících věcech se podrobně dozvíte zde:

   www.geodet-katastr.cz/vytycovani -hranic/  .

 

TIP: Nechte si zpřesnit hranice pozemku a předejděte sporům!

 

 

 

 

 

 

 

 

       

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Legalizace stavby, která dosud není zapsána v katastru a nebo je vyznačena jinak.

 

geodet - kolín - legalizace stavby - pasport - kolaudace - zaměřeníPřestože dle nového občanského zákoníku je stavba součástí pozemku, v katastru nemovitostí se i nadále eviduje. Aby mohla být stavba evidována v katastru nemovitostí, musí splňovat určité parametry (zastavěná plocha min. 16m2...) Pro zápis stavby do katastru nemovitostí je vždy třeba geometrický plán a potvrzení o užívání stavby či jiný dokument potvrzující její existenci vydaný stavebním úřadem. Jestliže ke stavbě neexistuje žádná dokumentace, je třeba vyhotovit zjednodušenou dokumentaci skutečného provedení, tzv. PASPORT stavby, na základě které stavební úřad vydá potřebný dokument.

 

Vše potřebné o procesu legalizace stavby si přečtete zde:

www.geodet-katastr.cz/geometricke-plany/#legalizace

 

 

         

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 Vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku

 

geodet - kolín - věcné břemeno - geometrický plán - smlouvaVěcné břemeno je věcné právo k věci cizí, které umožňuje oprávněné osobě užívání majetku osoby povinné. Věcné břemeno k části pozemku se zřizuje za různými účely. Nejčastěji se jedná o právo chůze a jízdy, správu inženýrských sítí (vodovod, plynovod, kanalizace), přístupu ke zdroji vody a další.

Zřizuje-li se věcné břemeno k části pozemku, nedílnou přílohou  smlouvy  o věcném břemeni je geometrický plán na vymezení rozsahu věcného břemene.

TIP: Nevíte si rady se sepsáním smlouvy? Obraťte se na nás!

Detalilní informace o službách týkajících se vymezením rozsahu věcného břemene najdete zde: 

www.geodet-katastr.cz/geometricke-plany/#bremeno

 

 

        

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Vypořádání spoluvlastnictví pozemku

Chcete-li vypořádat spoluvlastnictví pozemku dle vlastnických podílů jeho rozdělením na odpovídající části, budete potřebovat k dohodě o vypořádání spoluvlastnictví jako přílohu geometrický plán na rozdělení pozemku. V tomto případě bude nutné v terénu zaměřit fyzicky vyznačené hranice pozemku (oplocení) a tyto porovnat s evidencí v katastru nemovitostí. Následně vypočítáme průběh nových hranic tak, aby vzniklé díly odpovídaly vlastnickým podílům, připravené hranice v terénu vytyčíme a posléze vyhotovíme geometrický plán. Pokud hranice pozemku v terénu nejsou znatelné, připravíme jejich vytyčení a zároveň vypočteme průběh nových hranic dle spoluvlastnických podílů. V terénu posléze vytyčíme původní i nové hranice.
 

TIP: Chcete, aby skutečný stav v terénu přesně odpovídal evidenci v katastru nemovitostí? Nechte si zpřesnit hranice pozemku!

 
 
       

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Zdědili jste pozemek a nevíte, kde je?

V případě, že jsou dosud evidovány ve zjednodušené evidenci katastru nemovitostí (KN), pak je nevyhledáte ani  v aplikaci „nahlížení do KN“, protože tyto parcely nemají definiční body. V takové situaci je jediné řešení  jejich vyhledání ve staré mapě (nejčastěji  bývalého pozemkového katastru), ve které jsou  zakresleny.  Často jsou pozemky zapsané na  jednom listu vlastnictví (LV) „roztroušeny“ po celém katastrálním území a pak je vhodné zobrazit je v soutisku s leteckou mapou nebo jiným vhodným mapovým podkladem. Příklady takového zobrazení jsou uvedeny v galerii níže. Přitom lze vyhledat a plošně odlišit pozemky z více LV i ze sousedních katastrálních území. Hranice vyznačených pozemků umíme samozřejmě vyznačit i v terénu.
 
 
           

__________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Revize katastru

Cílem revize je prověření souladu údajů katastru se skutečným stavem v terénu a v případě nalezení nesouladu jeho odstranění.
Revizi údajů katastru nemovitostí vyhlašuje příslušný katastrální úřad podle potřeby. Vyhlášení revize katastru oznamuje katastrální úřad nejpozději 2 měsíce před jejím zahájením obci, na jejímž území bude revize katastru prováděna. Informaci o zahájení revize zveřejňuje příslušná obec způsobem v místě obvyklým. Informace o zahájení revize je rovněž umístěna na úřední desce příslušného katastrálního úřadu.
Předmětem revize katastru jsou zejména hranice pozemků, obvody budov a vodních děl, druh pozemku, způsob využití pozemku, typ stavby a způsob využití stavby. Podle potřeby se dále revidují i hranice katastrálního území, další prvky polohopisu, místní názvy a pomístní jména a další.
Podrobné informace o revizi katastru si můžete přečíst na letáku zde:
 
Nejčastěji odstraňovaným nesouladem jsou budovy, ať již zcela chybějící, nebo půdorysem změněné. Pro odstranění tohoto nesouladu budete potřebovat zpracovat geometrický plán vyznačující změnu, dále listinu prokazující využití stavby, pokud se nejedná o stavbu vedlejší k již evidované budově hlavní na pozemku. Pokud Vám taková listina chybí a nemáte ani odpovídající stavební dokuemntaci, stavební úřad Vás pravděpodobně vyzve ke zpracování zjednodušené stavební dokuemtace stavby, tzv. PASPORTU.
 
 
 
 
       

 

Zobrazení pozemků