Mapové podklady pro projektanta

geodet - kolín - polohopis - výškopis - mapový podklad pro projektantaPolohopisné a výškopisné zaměření má za úkol zmapovat území zájmu za účelem vytvoření obrazu skutečnosti. Mapový podklad informuje projektanta o charakteru území, kde je plánována výstavba nebo jiné úpravy.

Mapový podklad standartně vyhotovíme v digitálním tvaru v obvyklých formátech dat .DXF, .DWG nebo .DGN a to buď ve verzi 2D, kdy výsledný výkres nese pouze informace v rovině a výškopisná složka je prezentována pomocí výškových kót nebo vrstevnic, nebo 3D, kdy všechny objekty vektorové kresby nesou kromě informace o poloze i informaci o výšce (vhodné při zobrazování objektů prostorového charakteru). Velmi důležitou součástí výkresů je doplnění hranic pozemků dle evidence v KN. Struktura výkresu je přehledně rozčleněna do vrstev (hladin). Samozřejmostí je georeference výkresů do závazných souřadnicových systémů S-JTSK a Bpv.

 

Předávaná dokumentace:

  1. Digitálně na CD obsahuje kromě již zmíněného výkresu i technickou zprávu o provedené práci, seznam souřadnic zaměřených bodů a dle domluvy fotodokumentaci, či popis vrstev výkresu v tabulce.
  2. Analogově (na papíře) se objednateli předává dle potřeby výkres spolu s technickou zprávou ve smluveném počtu vyhotovení.